Regulamin

Regulamin

Regulamin przewozów międzynarodowych w firmie GR-Trans

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2 Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich
1.3 Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu
c) Bagaż rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;

 

2. PRZEWOŹNIK

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2.2 Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3 Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4 W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
e) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
f) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby – pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

 

3. PASAŻER

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:

a) dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu
c) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
d) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
e) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

3.2 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3 Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4 Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6 W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.7 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.8 Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

 

4. BAGAŻ

4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 3 sztuki bagażu
– dwie sztuki bagażu podstawowego o wadze do 15 kg
– jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2 Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3 Bagaż przekraczający wyżej określoną wagę jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
4.5 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.6 Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.7 O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu.
4.8 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.9 Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.10 Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
4.11 Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem.
4.14 Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.
4.15 Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu.

 

5. REZERWACJA PRZEJAZDU

5.1 Rezerwacji przejazdu należy dokonać telefonicznie lub mailowo.
Rezerwacja mailowa nie jest ważna bez potwierdzenia telefonicznego przez Klienta.

 

6. REKLAMACJE

6.1 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy składać telefonicznie do przewoźnika.
6.2 Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp.
6.3 Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer
6.4. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przechowany przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.5 Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)
7.2 Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem: 01.01.2018 r.